51.254.201.70

WMH ilişkin sözleşme

Mülkiyet hakları koruma sözleşmesi WMH

 

Bir yanda, ileride ‘Emanetçi’ olarak anılacak olan INDX Transactions Ltd, ve diğer yanda, ileride ‘Sahip’ olarak anılacak olan bu Sözleşmeyi kabul eden herhangi bir kişi, ileride birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaklardır, küresel genel veri tabanı kayıtlarının bitcoincash.org ağında yayınlanmasına ilişkin mülkiyet hakları koruma ilişkin işbu sözleşmeyi (ileride ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir: 

 

 

1.      Sözleşme konusu.

1.      Emanetçi, işbu Sözleşme şartları kapsamında komisyon karşılığında Sahibi tarafından teslim edilen mülkiyet hakları altını (ileride ‘BTH mülkiyet hakları’ veya ‘BTH’ olarak anılacaktır) kabul ve muhafaza etmeye taahhüt etmektedir.

2.      Emanetçi, muhafaza edilen Sahibinin mülkiyet hakları miktarı otomatik muhasebe sistemi - WebMoney Transfer, ileride ‘Sistem’ olara anılacaktır, - kullanarak kaydını tutmaktadır. Sahibe ait hesaplarındaki BTH tutar kayıtları (sayısal olarak) (H tipi Cüzdan) muhafaza altında olan ve Sahibine mülkiyet hakkı istinaden ait olan  http://bitcoincash.org/ ‘te yayınlanan kurallarına uygun olarak küresel kamu veritabanına bitcoincash.org  kayıtları yapma nicel hakkını onaylamaktadır. Cüzdanın hesap birimi 0.001ВТС’dir (işareti 1WMH), ve küresel kamu veritabanına bitcoincash.org  100 000 kayıt hakkı vermektedir.

3.      Sahibi tarafından BTH hakların bir hesaptan diğer hesaba alımı ve aktarılması Emanetçi tarafından Webmoney Transfer Sistemin donanım-yazılım kompleksi yardımı ile, Tarafların devir – teslim işlemlerin kayıtları düzelenmesinin H tipi cüzdan üzerinde kabul ettikleri işlem kayıtları  doğrulanmaktadır.

4.      Sahip, Sistem muhasebe araçları kullanarak kendisine ait olan (H tipi Cüzdanlarında kayıtlı olan) BTH mülkiyet haklarını diğer Sahiplere, Sistem kullanıcılarına tamamen veya kısmen transfer edebilir.

5.      BTH, Emanetçinın hesabındaki kayıtlar şeklinde şebeke bitcoincash.org küresel kamu veritabanında diğer BTH Sahipleri ile birlikte muhafaza edilir.

2.      Sözleşme, Sahip tarafından iade talebi gelene kadar BTH mülkiyet haklarını muhafaza koşulları üzerinde akdedilmiştir.

3.      Права и обязанности Сторон.

1.      Emanetiçinin yükümlülükleri:

1.      Sözleşme şartlarına uygun olarak BTH mülkiyet haklarının  güvenliğinini sağlamak.

2.      Sahibinin talebi üzerine BTH iade etmek, iade edilen altın miktari iade sısrasında Sahibinin kayıt hesabındaki  miktarına göre belirlenecektir.

3.      Sahibinin izni olmaksızın muhafaza için alınmış BTH mülkiyet hakları  kullanmamak.

4.      Sözleşmede öngörülen BTH mülkiyet hakları  muhafaza koşulların değişmesi gerekliliği üzerinde derhal Sahibini bilgilendirmek. Sözleşme değişiklikleri Sözleşme değişiklikleri, Sistemin sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş (5) takvim gün sonra Sahip tarafından kabul görmüş addedilecektir, Sistemin sitesinde bilgilerin yayımlandığı andan itibaren geçerli olan 6.1. fıkrası değişiklikleri hariç.

2.      Emanetiçinin hakları:

1.      Sahibi tarafından, kendisini tanımlamasını sağlayan bilgilerin hatalı olarak verilmesi durumunda yanısıra Sözleşmenin  2.3.2., 6.1.,6.2. fıkraları, kodeksleri, politikası, kuralları ve Sistemin diğer belgerin ihlali durumunda tek taraflı olarak Sözleşme fesh etme hakkına sahiptir. Aynı zamanda Emanetçi, Sahip tarafından belirtilen hesabına  Webmoney Transfer sistemi prosedürleri yardımı ile muhafaza edilen mülkiyti iade etmeye taahhüt etmektedir.

2.      Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üçüncü tarafları çekmek.

3.      Sahibinin yükümlülükleri:

1.      İşbu Sözleşme akdediliğinde, kendisinin net olarak tanımlaması için gerçek bilgileri belirtmek.

2.      Daimi ikamet ülkesinin değişikliği durumunda ve bu ülke 6.1. fıkrasının listesinde belirtilen ülke olması durumunda, Emanetçiyi önceden haberdar etmek ve Sözleşmeyi fesh etmek.

4.      Владелец имеет право:

1.      Mevcut mülkiyette olan BTH mülkiyet hakları  kendi takdirine bağlı olarak kullanma dahil olmak üzere  üçüncü şahıslara aktarmak ve satmak.

4.      Tarafların Sorumlulukları.

1.      İşbu Sözleşme gereğince teslim edilen BTH mülkiyet hakları  Emanetçinin sorumluluğundadır; BTH mülkiyet haklarının  kaybı, açığı veya hasarı mücbir sebeplerden, yada ya da bitcoincash.org şebekenin işlemesi sona ermesi sonucu meydana gelen durumlar hariç. 

2.      Sahip ve yalnızca o, ikamet ülkesinin hukuka uymak ve kendisine ait BTH mülkiyet haklarının  kullanımında tam sorumluluğa sahiptir; ve aynı zamanda 2.3.2,6.1,6.2 fıkraların yerine getirilmesi ve Cüzdan ve/ veya Webmoney Transfer ödeme Sistemi araçları kullanarak işlenen herhangi yasadışı eylemler hakkında idari, cezai ve/ veya diğer sorumluluk taşımaktadır.

5.      Muhafazadan iade edilmesi.

1.      BTH mülkiyet hakları  Sahibine iadesi bitcoincash.org şebekesinde olan Sahip tarafından belirtilen adreslere Emanetçinin adreslerinden gerçekleşmektedir. Muhafazadan iade edilme işlemi otomatik rejimde Emanetçinin yazılımı ile, Sahibinden iade adresi aldıktan sonra gerçekleştirilir. Sahibi tarafından belirtilen adrese iade uygulanmasından sonra Emanetçi, Webmoney Transfer sistemi araçları ile bitcoincash.org şebekesinde iade işlemin ID’sini Sahibine ulaştırmaktadır.

6.      Ödemelerin prosedürleri ve şekilleri.

1.      BTH mülkiyet haklarının  muhafaza hizmetleri karşılığında Emanetçiye, Sistemde Sahibinin hesabından üçüncü tarafların kayıt hesabına aktarılan, işlem gören BTH mülkiyet hakların  % 0.8 ( sıfır nokta sekiz ) tutarında ücret ödeyecektir, ancak bu tutar hesap birminin % 0,01 (0.01 WMH) az olmamakla beraber 30 hesap birmininden (30 WMH) fazla olmayacaktır.  Bu ücrete, Sözleşmenin yürütülmesine ilişkin Emanetçinin tüm masraflar dahildir.

2.      Üçüncü bir tarafa BTH mülkiyet haklarının  transferi sırasında Sahibi tarafından ücret tutarında BTH mülkiyet haklarının  aktarılmasıyla Emanitçinin komisyonu tartışmasız olarak tahsil edilmektedir.

7.      Ek Koşullar.

1.      Bu sözleşme aşağıdaki ülkelerde bulunan Sahiplerle akd edilmemektedir: Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Afganistan. Devletlerin ve kişilerin listesi tek taraflı olarak Emanetçi   tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilmektedir.

2.      Sahibinin, İşbu Sözleşmenin 6.1. fıkrasında belirtilen ülkelerin sınırları içinde olması durumunda İşbu Sözleşmenin kapsamında olan hizmetler sunulmamkta olup, BTH mülkiyet haklarının  transfer işlemleri yürütülmemektedir; doğrudan BTH mülkiyet haklarının  Sahibi Emanetçiden teslim alınması ile ilgili olan işlemler hariç.

3.      Internet'te sunucu Sistem üzerinde yerleştirilen bu sözleşmeyi kabulü ile, önerilen şartlarda Sözleşme elektronik ortamda akd edilmiş sayılır ve Sistem tarafından muhafaza için BTH mülkiyet haklarının  aktırımı doğrulama andan itibaren yürürlüğe girmektedir.

4.      Taraflar; Webmoney Transfer Sistemi tarafından ( araçlarla) elektronik ortamda düzenlenen belgeler (muhafaza sözleşmesi, devir – teslim belgeleri, alış veriş sözleşmeleri, hesaplar, muhasebe kayıtlardan alıntıları) ve elle atılan imzaya eşdeğeri ile onaylanmış ve elle yazılı evraklara yasal olarak eşdeğer belegeri kabul etmektedir

5.      Sistemde tanımlama araçları, yetkisini teyit eden belgeleri, banka bilgileri ve Sözleşmenin kağıt kopyalarını,  Sahip imzalı Sözleşmenin kağıt kopyalarının Sahip tarafından sunulması üzerinde Sahip talebi üzerine Emanetçi   kağıt kopyasını düzenlemek zorundadır.

 

INDX Transactions Ltd.

Level 9, Panjam Building, 60 Knutsford Blvd, Kingston 5, Jamaica.