145.239.95.188

WMG Sözleşmesi

WMG Muhafaza Sözleşmesi

 

Bir yanda, ileride ‘Emanetçi’ olarak anılacak olan LANTAL MAINING LLC, ve diğer yanda, ileride ‘Sahip’ olarak anılacak olan bu Sözleşmeyi kabul eden herhangi bir kişi, ileride birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaklardır, işbu sözleşmeyi (ileride ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir:

1. Sözleşme konusu.

1.1. Emanetçi, işbu Sözleşme şartları kapsamında komisyon karşılığında Sahibi tarafından teslim edilen altını (ileride ‘Altın’ olarak anılacaktır) kabul ve muhafaza etmeye taahhüt etmektedir. 

1.2. Emanetçi, muhafaza edilen Sahibinin Altın miktarı otomatik muhasebe sistemi - WebMoney Transfer, ileride ‘Sistem’ olara anılacaktır, - kullanarak kaydını tutmaktadır. Sahibe ait hesaplarındaki Altın tutarı kayıtları (sayısal olarak) (G tipi Cüzdan, Cüzdan) sahibinin mülkiyetinde ve emanette olan saf Altın miktarı göstermektedir. Cüzdanın hesap birimi saf Altının bir gramıdır (1 WMG), kayıtlar bir gramın yüzdesi (0.01 WMG) üzerinde tutulmaktadır.

1.3. Sahibi tarafından Altının bir hesaptan diğer hesaba alımı ve aktarılması Emanetçi tarafından Sistemin donanım-yazılım kompleksi yardımı ile, Tarafların cüzdan üzerinde kabul ettikleri  devir – teslim işlemlerin kayıtları doğrulanmaktadır.

1.4. Sahip, araçları kullanarak kendisine ait olan (Cüzdanlarında kayıtlı olan) Altını diğer Sahiplere, Sistem kullanıcılarına tamamen veya kısmen transfer edebilir.

1.5. Saflığı en az 995,0 (dokuyüz doksan beş nokta sıfır) olan Altın, diğer Altın sahiplere ait Altını ile birlikte mufaza edilmektedir.

1.6. Sözleşme, Sahip tarafından iade talebi gelene kadar Altın muhafaza koşulları üzerinde akdedilmiştir.

2. Taraflarin hak ve yükümlülükleri.

2.1. Emanetiçinin yükümlülükleri:

2.1.1. Sözleşme şartlarına uygun olarak Altın güvenliğini sağlamak.

2.1.2. Sahibinin talebi üzerine Altını iade etmek, iade edilen altın miktari iade sısrasında Sahibinin kayıt hesabındaki  miktarına göre belirlenecektir.

2.1.3. Sahibinin izni olmaksızın muhafaza için alınmış Altını kullanmamak.

2.1.4. Muhafaza edilen Altının miktar ve kayıt bilgileri yanı sıra denetim verileri ve muhafaza kontrol bigileri yayımlamak.

2.1.5. Sözleşmede öngörülen Altın muhafaza koşulların değişmesi gerekliliği üzerinde derhal Sahibini bilgilendirmek. Sözleşme değişiklikleri Sözleşme değişiklikleri, Sistemin sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş (5) takvim gün sonra Sahip tarafından kabul görmüş addedilecektir, Sistemin sitesinde bilgilerin yayımlandığı andan itibaren geçerli olan 6.1. fıkrası değişiklikleri hariç.

2.2. Emanetiçinin hakları:

2.2.1. Sahibi tarafından, kendisini tanımlamasını sağlayan bilgilerin hatalı olarak verilmesi durumunda yanısıra Sözleşmenin  2.3.2., 6.1.,6.2. fıkraları, kodeksleri, politikası, kuralları ve Sistemin diğer belgerin ihlali durumunda tek taraflı olarak Sözleşme fesh etme hakkına sahiptir.

2.2.2. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üçüncü tarafları çekmek.

2.3. Sahibinin yükümlülükleri:

2.3.1. İşbu Sözleşme akdediliğinde, kendisinin net olarak tanımlaması için gerçek bilgileri belirtmek.

2.3.2. Daimi ikamet ülkesinin değişikliği durumunda ve bu ülke 6.1. fıkrasının listesinde belirtilen ülke olması durumunda, Emanetçiyi önceden haberdar etmek ve Sözleşmeyi fesh etmek.

2.4. Sahibinin hakları:

2.4.1. Mevcut mülkiyette olan Altını kendi takdirine bağlı olarak kullanma dahil olmak üzere  üçüncü şahıslara aktarmak ve satmak.

3. Tarafların Sorumlulukları.

3.1. İşbu Sözleşme gereğince teslim edilen Altın Emanetçinin sorumluluğundadır; Altının kaybı, açığı veya hasarı mücbir sebeplerden, yada Sahibinin kasıtlı suistimal veya ağır ihmal sonucu meydana gelen durumlar hariç.

3.2. Sahip ve yalnızca o, ikamet ülkesinin hukuka uymak ve kendisine ait Altını kullanımında tam sorumluluğa sahiptir; ve aynı zamanda 2.3.2,6.1,6.2 fıkraların yerine getirilmesi ve Cüzdan ve/ veya Sistem ödeme araçları kullanarak işlenen herhangi yasadışı eylemler hakkında idari, cezai ve/ veya diğer sorumluluk taşımaktadır.

4. Altın teslimi.

4.1. Emanetçi, Altını, Emanet Evinde bulunan Altın külçelerinin ağırlığına eşit/kat oranında ve teslim edilecek Altının ağırlığı 10 kg'dan az olmayacak şekilde, Altın külçeleri şeklinde Sahibine teslim edecektir. Altın teslimi yalnızca Altın muhafazasını gerçekleştiren kurumların ofislerinde yapılmaktadır.

5. Ödemelerin prosedürleri ve şekilleri.

5.1. Altının muhafaza hizmetleri karşılığında Emanetçiye, Sistemde Sahibinin hesabından üçüncü tarafların kayıt hesabına aktarılan, işlem gören saf Altının % 0.8 ( sıfır nokta sekiz ) tutarında ücret ödeyecektir, ancak bu tutar hesap birminin % 0,01 (0.01 WMG) az olmamakla beraber 2 hesap birmininden (2 WMG) fazla olmayacaktır.  Bu ücrete, Sözleşmenin yürütülmesine ilişkin Emanetçinin tüm masraflar dahildir.

5.2. Üçüncü bir tarafa Altın transferi sırasında Sahibi tarafından ücret tutarında Altının aktarılmasıyla Emanitçinin komisyonu tartışmasız olarak tahsil edilmektedir.

6. Ek Koşullar.

6.1. Bu sözleşme aşağıdaki ülkelerde bulunan Sahiplerle akd edilmemektedir: Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Afganistan. Devletlerin ve kişilerin listesi tek taraflı olarak Emanetçi   tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilmektedir.

6.2. Sahibinin, İşbu Sözleşmenin 6.1. fıkrasında belirtilen ülkelerin sınırları içinde olması durumunda İşbu Sözleşmenin kapsamında olan hizmetler sunulmamkta olup, Atın transfer işlemleri yürütülmemektedir; doğrudan Altın Sahibi Emanetçiden teslim alınması ile ilgili olan işlemler hariç. 

6.3. Internet'te sunucu Sistem üzerinde yerleştirilen bu sözleşmeyi kabulü ile, önerilen şartlarda Sözleşme elektronik ortamda akd edilmiş sayılır ve Sistem tarafından muhafaza için Altın aktırımı doğrulama andan itibaren yürürlüğe girmektedir.

6.4. Sahibi tarafından G tipi Cüzdanın silinmesi sırasında Sözleşme geçerliliğine kaybeder ve sahibinin girişimiyle feshe edilmiş sayılacaktır. Yukarıdaki Cüzdanda sıfır olmayan bakiyesi olması durumunda Saözleşme iptal edilemez.

6.5. Taraflar; Sistem tarafından ( araçlarla) elektronik ortamda düzenlenen belgeler (muhafaza sözleşmesi, devir – teslim belgeleri, alış veriş sözleşmeleri, hesaplar, muhasebe kayıtlardan alıntıları) ve elle atılan imzaya eşdeğeri ile onaylanmış ve elle yazılı evraklara yasal olarak eşdeğer belegeri kabul etmektedir.