145.239.95.188

Соглашение по WMU

Договор уступки прав требования и их учета (публичная оферта)

Договір відступлення прав вимоги та їхнього обліку
(публічна оферта)

ТОВ «Агентство Гарантій», в особі директора Кляцької Наталії Вікторіни, яка діє на підставі Статуту, далі «ГАРАНТ», з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, далі «КРЕДИТОР 2», з іншого боку, далі разом — «Сторони», уклали даний договір (далі — «Договір») про нижченаведене:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Права вимоги (далі також скорочено — «ПВ») — права вимоги до третьої особи, резидента України (далі — «Дебітор») за дійсною дебіторською заборгованістю, вираженою в національній валюті України. Права вимоги в рамках даного Договору передаються (відступаються) згідно зі ст. 512 та ст. 656 Цивільного Кодексу України.
Система WebMoney Transfer U (далі — «Система») — автоматизована система, що використовується Сторонами з метою виконання своїх зобов'язань за Договором для кількісного обліку ПВ, якими володіє КРЕДИТОР 2 та інші Користувачі Системи. Опис, правила використання та інша інформація щодо Системи знаходяться на Інтернет-сайті http://www.webmoney.ru/.
Користувач Системи — фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію в Системі за встановленою процедурою.
Реквізит — обліковий запис Користувача Системи в Системі, на якому фіксується інформація про кількість Титульних знаків WMU. Реквізит КРЕДИТОРА 2 в Системі: U_____________.
Титульні знаки WMU (далі — «WMU») — візуально відображувані на Реквізиті одиниці обліку ПВ, якими володіє власник цього Реквізиту. Один WMU враховує одну гривню боргу, що є предметом прав вимоги. Облік ведеться в сотих долях WMU.
Додаткова угода (далі — «ДУ») — Додаткова угода та Акт відступлення ПВ — документи, що оформлюються Сторонами перед кожним правочином по відступленню ПВ. ДУ є невід'ємною частиною даного Договору.
Засоби ідентифікації в Системі — унікальний номер із 12 цифр, що надається КРЕДИТОРУ 2 при реєстрації в Системі; номер Реквізиту КРЕДИТОРА 2.
Кредитор 1 - юридична особа за законодавством України, яка має укладений з Дебітором договір, на підставі якого виникла первинна дебіторська заборгованість, та яка несе зобов’язання по ПВ.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. ГАРАНТ зобов'язується на умовах, встановлених даним Договором, за плату відступати ПВ КРЕДИТОРУ 2. Відступлення визначеної кількості ПВ ініціюється КРЕДИТОРОМ 2 відповідно до умов цього Договору.
2.2. У відповідності й на умовах даного Договору ГАРАНТ підтверджує наявність ПВ у КРЕДИТОРА 2, якими той володіє, і забезпечує надання  йому необхідних документів, що свідчать про права вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора.
2.3. ГАРАНТ за взаємною згодою Сторін, на умовах, встановлених даним Договором, має право купувати у КРЕДИТОРА 2 ПВ, якими той володіє, за номінальною вартістю.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КРЕДИТОРА 2
3.1. КРЕДИТОР 2 зобов'язаний перед укладанням даного Договору стати Користувачем Системи, для чого повинен укласти «Угоду про трансферт майнових прав цифровими титульними знаками» та/або інші угоди, що надаються адміністратором і власником Системи в процесі реєстрації.
3.2. КРЕДИТОР 2 може одержувати ПВ від інших кредиторів — Користувачів Системи. Відступлення ПВ супроводжується передачею WMU на Реквізит КРЕДИТОРА 2. Дотримання законності правочину, у зв'язку з яким відбувається таке відступлення ПВ, і компенсація можливих ризиків, пов'язаних з ним, покладається на учасників правочину.
3.3. КРЕДИТОР 2 може частково або повністю відступати ПВ, які йому належать, іншим Користувачам. В такому випадку відступлення ПВ супроводжується передачею WMU на Реквізит нового кредитора. Дотримання законності правочину, у зв'язку з яким відбувається таке відступлення ПВ, і компенсація можливих ризиків, пов'язаних з ним, покладається на учасників правочину.
3.4. Для реалізації своїх ПВ у Дебітора та/або отримання підтвердження наявності ПВ у КРЕДИТОРА 2 КРЕДИТОР 2 одержує пакет документів (згідно з п.4.2 Договору), що свідчать про право вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора, при цьому КРЕДИТОР 2:

 • пред'являє ГАРАНТУ свої Засоби ідентифікації в Системі;
 • пред'являє ГАРАНТУ документи, що підтверджують істотні реквізити КРЕДИТОРА 2 як особи за законодавством України (паспорт КРЕДИТОРА 2 або документ, що його замінює);
 • підписує зі свого боку паперові копії зазначених документів, а також документів, що підтверджують відступлення ПВ;
 •  передає зі свого Реквізиту на Реквізит ГАРАНТА WMU в кількості, що дорівнює номінальній вартості ПВ, щодо яких КРЕДИТОР 2 запитує зазначений пакет документів.

3.5. При укладанні даного Договору КРЕДИТОР 2 зобов'язаний вказати свої справжні реквізити.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА
4.1. ГАРАНТ зобов'язується підтверджувати наявність ПВ у КРЕДИТОРА 2 в розмірі, рівному кількості WMU на Реквізиті КРЕДИТОРА 2.
4.2. ГАРАНТ зобов'язується забезпечити надання КРЕДИТОРУ 2 на паперовому носії пакета документів, що свідчать про право вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора (в порядку, передбаченому п.3.4 Договору), а саме:

 • паперових копій відповідних договорів, в тому числі даного Договору, Додаткових угод до нього(у разі, якщо такі Додаткові угоди укладались Сторонами);
 • повідомлення Кредитора 1 до Дебітора про наявність у КРЕДИТОРА 2 ПВ в об’ємі, щодо якого надається пакет документів;
 • завірені належним чином копії правовстановлюючих документів, згідно з якими виникла первинна заборгованість.

Передача зазначеного пакета документів відбувається за попередньою домовленістю Сторін у представництві ГАРАНТА (контактна інформація вказана на офіційному Інтернет-сайті ГАРАНТА http://www.ukrgarant.com/).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Кожний правочин щодо відступлення ПВ Сторонами згідно з п.п. 2.1. і 2.3 Договору супроводжується акцептом Сторонами ДУ, яка повинна містити наступну інформацію:

 • найменування і реквізити Дебітора;
 • реквізити правовстановлюючого документа, відповідно до якого виникла первинна заборгованість, яка(або частина якої) відступається;
 • об’єм ПВ, що відступаються(номінальна вартість ПВ);
 • вартість ПВ, що відступаються.

5.2. Порядок розрахунків при відступленні ПВ ГАРАНТОМ КРЕДИТОРУ 2:
5.2.1. Придбання ПВ ініціюється КРЕДИТОРОМ 2 відповідно до попередньої електронної заявки КРЕДИТОРА 2 за процедурою Системи.
5.2.2. Вартість ПВ, що відступаються, може перевищувати їх номінальну вартість. Вартість визначається згідно з тарифами ГАРАНТА, що надаються КРЕДИТОРУ 2 за процедурою Системи.
5.2.3. При відступленні ГАРАНТОМ ПВ КРЕДИТОРУ 2 Сторони акцептують ДУ. Акцептом ДУ з боку ГАРАНТА вважається оформлення ДУ у вигляді пропозиції, підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору) і надання для прийняття пропозиції КРЕДИТОРУ 2 за допомогою Системи. Акцептом ДУ з боку КРЕДИТОРА 2 вважається визначена сукупність дій, а саме: введення в Систему інформації про згоду з умовами Договору та ДУ шляхом здійснення дій з використанням Системи, направлених на створення і отримання ДУ від ГАРАНТА та підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору), а також оплата вартості ПВ, що відступаються, за реквізитами ГАРАНТА, зазначеними в ДУ. КРЕДИТОР 2 здійснює оплату за платіжним документом, у графі «призначення платежу» якого вказується: «За права вимоги зг. з ДУ №___________ до дог. U____________ від __.__.____р. Без ПДВ» (форма платіжного документу надається ГАРАНТОМ).
5.2.4. Моментом переходу ПВ від ГАРАНТА до КРЕДИТОРА 2 вважається момент надходження коштів, у розмірі, який відповідає сумі вартості ПВ, що відступаються, на поточний рахунок ГАРАНТА. ГАРАНТ передає WMU на Реквізит КРЕДИТОРА 2 в кількості, яка дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються, не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання ГАРАНТОМ на свій поточний рахунок платежу за ПВ.
5.2.5. У випадку зарахування платежу на поточний рахунок ГАРАНТА із зазначенням в «призначенні платежу» інформації, відмінної від зазначеної в платіжній формі згідно з п. 5.2.3 Договору, ГАРАНТ має право сприймати такий платіж як помилковий. Це тягне за собою повернення перерахованих коштів за вираховуванням банківських та/або поштових комісій. При цьому відповідна ДУ вважається розірваною.
5.2.6. У випадку невідповідності реквізитів платника з реквізитами КРЕДИТОРА 2, зазначеними в ДУ, відповідно до якої відбувається оплата ПВ, ГАРАНТ має право сприймати такий платіж як помилковий. Це тягне за собою повернення перерахованих коштів за вираховуванням банківських та/або поштових комісій. При цьому відповідна ДУ вважається розірваною.

5.3. Порядок розрахунків при відступленні ПВ КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ:
5.3.1. Вартість ПВ, що відступаються КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ, дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються, й відповідній кількості WMU, переданих на Реквізит ГАРАНТА згідно з п. 5.3.3 Договору.
5.3.2. Для ініціювання відступлення ПВ ГАРАНТУ КРЕДИТОР 2 надає ГАРАНТУ заявку на продаж ПВ, складену в електронній формі за процедурою Системи.
5.3.3. Після одержання ГАРАНТОМ заявки КРЕДИТОРА 2 згідно з п. 5.3.2 Договору Сторони акцептують ДУ. Акцептом ДУ з боку ГАРАНТА вважається оформлення ДУ у вигляді пропозиції, підписання її своїм електронним підписом (згідно з п.8.2. Договору) та надання для прийняття пропозиції КРЕДИТОРУ 2 за допомогою Системи. Акцептом ДУ з боку КРЕДИТОРА 2 вважається визначена сукупність дій, а саме: введення в Систему інформації про згоду з умовами Договору та ДУ шляхом здійснення дій з використанням Системи, направлених на створення і отримання ДУ від ГАРАНТА та підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору), а також передача на Реквізит ГАРАНТА WMU у кількості, яка дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються.
5.3.4. Виконання зобов'язань перед КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТ здійснює банківським платежем у термін не більше двох банківських днів після виконання КРЕДИТОРОМ 2 дій згідно з п.5.3.3 Договору.
5.3.5. У випадку невідповідності реквізитів КРЕДИТОРА 2, зазначених у ДУ, відповідно до якої відбувається оплата ПВ, з реквізитами одержувача платежу, за якими ГАРАНТ здійснює платіж згідно з п. 5.3.4 Договору, ГАРАНТ має право сприймати заявку на продаж ПВ помилковою. Це тягне за собою повернення ГАРАНТОМ на Реквізит КРЕДИТОРА 2 WMU, що надійшли згідно з п.5.3.3 Договору. При цьому ДУ вважається такою, що не набрала чинності.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Сторони беруть на себе зобов'язання не розголошувати отримані в ході виконання Договору відомості, що є конфіденційними для кожної зі Сторін. Під конфіденційною інформацією в даному Договорі визнаються відомості, що не є загальнодоступними (інформація про порядок і розміри розрахунків між Сторонами, особисті дані, надані Стороною, а також інша інформація, що стосується даного Договору й доповнень до нього).
6.2. Інформація, зазначена в п. 6.1, може бути передана третім особам тільки в порядку, встановленому законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку невиконання ГАРАНТОМ вимоги згідно з п. 4.2 Договору протягом трьох робочих днів, він зобов’язаний самостійно забезпечити реалізацію ПВ КРЕДИТОРА 2 в порядку, встановленому п. 5.3. Договору.
7.2. КРЕДИТОР 2 самостійно несе відповідальність за будь-які протиправні дії за законодавством України, вчинені ним з використанням Реквізиту та/або ПВ.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. ДОГОВІР автоматично датується днем його акцепту КРЕДИТОРОМ 2 і реєструється під індивідуальним номером U_______________.
8.2. Документи в електронній формі, складені за допомогою (засобами) Системи (у тому числі ДУ; Повідомлення про відступлення ПВ; документи, що свідчать про право вимоги; рахунки; виписки по Реквізиту; інші документи), підписані Сторонами їх електронними підписами, Сторони визнають юридично рівнозначними відповідним документам у простій письмовій формі. При цьому Сторонами погоджено, що:

 • електронним підписом КРЕДИТОРА 2 є зазначення у відповідному документі, що має бути підписаний, Засобів ідентифікації КРЕДИТОРА 2;
 • електронним підписом ГАРАНТА є накладення на відповідний документ простого графічного зображення підпису директора ГАРАНТА та печатки ГАРАНТА, а також зазначення у цьому документі Реквізита ГАРАНТА та унікального номера із 12 цифр, що був наданий ГАРАНТУ при реєстрації в Системі.

8.3. Персональні дані КРЕДИТОРА 2, необхідні ГАРАНТУ для виконання останнім своїх зобов’язань за Договором, надаються КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ самостійно, в добровільному порядку. Прийняттям(акцептом) цього Договору КРЕДИТОР 2 надає свою згоду на обробку ГАРАНТОМ вищевказаних персональних даних КРЕДИОРА, при цьому ГАРАНТ зобов’язаний здійснювати обробку персональних даних КРЕДИТОРА 2 виключно в рамках взаємодії Сторін за даним Договором. Також акцептом цього Договору КРЕДИТОР 2 підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені чинним законодавством України в сфері персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.4. Всі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами.
8.5. Даний Договір починає діяти з моменту його акцепту КРЕДИТОРОМ 2 і діє до 31.12.2025р.
8.6. ГАРАНТ достроково припиняє дію цього Договору в односторонньому порядку, якщо йому стане відомо про:

 • припинення дії хоча б одного зазначеного в п.3.1. Договору документа, укладеного між КРЕДИТОРОМ 2 і адміністратором/власником Системи;
 • невірне зазначення КРЕДИТОРОМ 2 одного або декількох своїх істотних реквізитів, що ідентифікують його як особу за законодавством України та встановлені законодавством України як обов'язкові при укладенні даного виду договорів;
 • порушення КРЕДИТОРОМ 2 умов цього Договору та/або вимог чинного законодавства України.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ГАРАНТ:     КРЕДИТОР:
ТОВ «Агентство Гарантій»,     ______________________________
Код ЄДРПОУ 38692942     Паспорт: ____________________,
Реквізит U407580309639,     Реквізит U____________,
унікальний номер WMID244264866946     унікальний номер WMID____________
Директор                                  Кляцкая Н.В.

____________________
 
 


Статья неактуальна

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ И ИХ УЧЕТА (публичная оферта)

ООО «Агентство Гарантий», в лице директора Кляцкой Наталии Викторовны, которая действует на основании Устава, далее «ГАРАНТ», с одной стороны, и любое лицо, которое приняло (акцептовало) данное предложение, далее «КРЕДИТОР», с другой стороны, далее вместе - «Стороны», заключили данный договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Права требования (далее также сокращенно - «ПТ») - права требования к третьему лицу, резиденту Украины(далее - «Дебитор») по действительной дебиторской задолженности, выраженной в национальной валюте Украины. Права требования в рамках данного Договора передаются (отступаются) согласно ст. 512 и ст. 656 Гражданского кодекса Украины.

Система WebMoney Transfer U (далее - «Система») - автоматизированная система, которая используется Сторонами с целью выполнения своих обязательств по Договору для количественного учета ПТ, которыми владеет КРЕДИТОР и другие Пользователи Системы. Описание, правила использования и другая информация относительно Системы находятся на Интернет-сайте http://www.webmoney.ru/.

Пользователь Системы - физическое или юридическое лицо, которое прошло регистрацию в Системе по установленной процедуре.

Реквизит - учетная запись Пользователя Системы в Системе, в которой фиксируется информация о количестве Титульных знаков WMU. Реквизит КРЕДИТОРА в Системе: U_____________.

Титульные знаки WMU (далее - «WMU») - визуально отображаемые в Реквизите единицы учета ПТ, которыми владеет собственник этого Реквизита. Один WMU учитывает одну гривну долга, который является предметом прав требования. Учет ведется в сотых долях WMU.

Дополнительное соглашение (далее - «ДС») - Дополнительное соглашение и Акт уступки ПТ - документы, которые оформляются Сторонами перед каждой сделкой по уступке ПТ. ДС является неотъемлемой частью данного Договора.

Средства идентификации в Системе - уникальный номер из 12 цифр, который предоставляется КРЕДИТОРУ при регистрации в Системе; номер Реквизита КРЕДИТОРА.

Кредитор 1 - юридическое лицо по законодательству Украины, которое имеет заключенный с Дебитором договор, на основании которого возникла первичная задолженность, и которое несет обязательства по ПТ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ГАРАНТ обязуется на условиях, установленных данным Договором, за плату отступать(продавать) ПТ КРЕДИТОРУ. Уступка определенного объема ПТ инициируется КРЕДИТОРОМ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. В соответствии и на условиях данного Договора ГАРАНТ подтверждает наличие ПТ у КРЕДИТОРА, которыми тот владеет, и обеспечивает предоставление ему необходимых документов, которые свидетельствуют о правах требования КРЕДИТОРА к Дебитору.

2.3. ГАРАНТ по взаимному согласию Сторон, на условиях, установленных данным Договором, имеет право покупать у КРЕДИТОРА ПТ, которыми тот владеет, по номинальной стоимости.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА

3.1. КРЕДИТОР обязан перед заключением данного Договора стать Пользователем Системы, для чего должен заключить «Соглашение о трансферте имущественных прав цифровыми титульными знаками» и/или другие соглашения, которые предоставляются администратором и владельцем Системы в процессе регистрации.

3.2. КРЕДИТОР может получать ПТ от других кредиторов - Пользователей Системы. Уступка ПТ сопровождается передачей WMU на Реквизит КРЕДИТОРА. Соблюдение законности сделки, в связи с которой происходит такая уступка ПТ, и компенсация возможных рисков, связанных с ней, возлагается на участников сделки.

3.3. КРЕДИТОР может частично или полностью отступать ПТ, которые ему принадлежат, другим Пользователям. В таком случае уступка ПТ сопровождается передачей WMU на Реквизит нового кредитора. Соблюдение законности сделки, в связи с которой происходит такая уступка ПТ, и компенсация возможных рисков, связанных с ней, возлагается на участников сделки.

3.4. Для реализации своих ПТ у Дебитора и/или получения подтверждения наличия ПТ у КРЕДИТОРА, КРЕДИТОР получает пакет документов (согласно п.4.2 Договора), свидетельствующих о праве требования КРЕДИТОРА к Дебитору, при этом КРЕДИТОР:
- предъявляет ГАРАНТУ свои Средства идентификации в Системе;
- предъявляет ГАРАНТУ документы, которые подтверждают существенные реквизиты КРЕДИТОРА как лица по законодательству Украины (паспорт КРЕДИТОРА или документ, который его заменяет);
- подписывает со своей стороны бумажные копии указанных документов, а также документов, которые подтверждают уступку ПТ;
- передает со своего Реквизита на Реквизит ГАРАНТА WMU в количестве, которое равняется номинальной стоимости ПТ, относительно которых КРЕДИТОР запрашивает указанный пакет документов.

3.5. При заключении данного Договора КРЕДИТОР обязан указать свои настоящие реквизиты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА

4.1. ГАРАНТ обязуется подтверждать наличие ПТ у КРЕДИТОРА в размере, равном количеству WMU на Реквизите КРЕДИТОРА.

4.2. ГАРАНТ обязуется обеспечить предоставление КРЕДИТОРУ на бумажном носителе пакета документов, которые свидетельствуют о праве требования КРЕДИТОРА к Дебитору (в порядке, предусмотренном п.3.4 Договора), а именно:
- бумажных копий соответствующих договоров, в том числе данного Договора, Дополнительных соглашений к нему(в случае, если такие Дополнительные соглашения заключались Сторонами);
- сообщение Кредитора 1 Дебитору о наличии у КРЕДИТОРА ПТ в объеме, относительно которого предоставляется пакет документов;
- заверенные надлежащим образом копии правоустанавливающих документов, согласно которым возникла первичная задолженность.
Передача указанного пакета документов происходит по предварительной договоренности Сторон в представительстве ГАРАНТА (контактная информация указана на официальном Интернет-сайте ГАРАНТА http://www.ukrgarant.com/).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Каждая сделка относительно уступки ПТ Сторонами согласно п.п. 2.1. и 2.3 Договора сопровождается акцептом Сторонами ДС, которое должно содержать следующую информацию:
- наименование и реквизиты Дебитора;
- реквизиты правоустанавливающего документа, соответственно которому возникла первичная задолженность, которая(или часть которой) отступается;
- объем ПТ, которые отступаются (номинальная стоимость ПТ);
- стоимость ПТ, которые отступаются.

5.2. Порядок расчетов при уступке ПТ ГАРАНТОМ КРЕДИТОРУ:

5.2.1. Приобретение ПТ инициируется КРЕДИТОРОМ соответственно предварительной электронной заявкой КРЕДИТОРА по процедуре Системы.

5.2.2. Стоимость ПТ, которые отступаются, может превышать их номинальную стоимость. Стоимость определяется согласно тарифам ГАРАНТА, которые предоставляются КРЕДИТОРУ по процедуре Системы.

5.2.3. При уступке ПТ ГАРАНТОМ КРЕДИТОРУ Стороны акцептуют ДС. Акцептом ДС со стороны ГАРАНТА является оформление ДС в виде предложения, подписание его своей электронной подписью (согласно п.8.2. Договора) и предоставление для принятия предложения КРЕДИТОРУ с помощью Системы. Акцептом ДС со стороны КРЕДИТОРА является определенная совокупность действий, а именно: введение в Систему информации о согласии с условиями Договора и ДС путем осуществления действий с использованием Системы, направленных на создание и получение ДС от ГАРАНТА и подписание его своей электронной подписью (согласно п.8.2. Договора), а также оплата стоимости ПТ, которые отступаются, по реквизитам ГАРАНТА, указанными в ДС. КРЕДИТОР осуществляет оплату по платежному документу, в графе «назначение платежа» которого указывается: «За права требования согл. с ДС №___________ к дог. U____________ от .__.__г. Без НДС» (форма платежного документа предоставляется ГАРАНТОМ).

5.2.4. Моментом перехода ПТ от ГАРАНТА к КРЕДИТОРУ считается момент поступления средств, в размере, который отвечает сумме стоимости ПТ, которые отступаются, на текущий счет ГАРАНТА. ГАРАНТ передает WMU на Реквизит КРЕДИТОРА в количестве, которое равняется номинальной стоимости ПТ, которые отступаются, не позднее банковского дня, следующего за днем получения ГАРАНТОМ на свой текущий счет платежа за ПТ.

5.2.5. В случае зачисления платежа на текущий счет ГАРАНТА с указанием в «назначении платежа» информации, отличной от указанной в платежной форме согласно п. 5.2.3 Договора, ГАРАНТ имеет право воспринимать такой платеж как ошибочный. Это влечет за собой возвращение перечисленных средств за вычетом банковских и/или почтовых комиссий. При этом соответствующее ДС считается расторгнутым.

5.2.6. В случае несоответствия реквизитов плательщика с реквизитами КРЕДИТОРА, указанными в ДС, соответственно которым происходит оплата ПТ, ГАРАНТ имеет право воспринимать такой платеж как ошибочный. Это влечет за собой возвращение перечисленных средств за вычетом банковских и/или почтовых комиссий. При этом соответствующее ДС считается расторгнутым.

5.3. Порядок расчетов при уступке ПТ КРЕДИТОРОМ ГАРАНТУ:

5.3.1. Стоимость ПТ, которые отступаются КРЕДИТОРОМ ГАРАНТУ, равняется номинальной стоимости ПТ, которые отступаются, и соответствующему количеству WMU, переданных на Реквизит ГАРАНТА согласно п. 5.3.3 Договора.

5.3.2. Для инициирования уступки ПТ ГАРАНТУ КРЕДИТОР предоставляет ГАРАНТУ заявку на продажу ПТ, составленную в электронной форме по процедуре Системы.

5.3.3. После получения ГАРАНТОМ заявки КРЕДИТОРА согласно п. 5.3.2 Договора Стороны акцептуют ДС. Акцептом ДС со стороны ГАРАНТА является оформление ДС в виде предложения, подписание его своей электронной подписью (согласно п.8.2. Договора) и предоставление для принятия предложения КРЕДИТОРУ с помощью Системы. Акцептом ДС со стороны КРЕДИТОРА считается определенная совокупность действий, а именно: введение в Систему информации о согласии с условиями Договора и ДС путем осуществления действий с использованием Системы, направленных на создание и получение ДС от ГАРАНТА и подписание его своей электронной подписью (согласно п.8.2. Договора), а также передача на Реквизит ГАРАНТА WMU в количестве, которое равняется номинальной стоимости ПТ, которые отступаются.

5.3.4. Выполнение обязательств перед КРЕДИТОРОМ ГАРАНТ осуществляет банковским платежом в срок не более двух банковских дней после выполнения КРЕДИТОРОМ действий согласно п.5.3.3 Договора.

5.3.5. В случае несоответствия реквизитов КРЕДИТОРА, указанных в ДС, соответственно с которым происходит оплата ПТ, с реквизитами получателя платежа, по которым ГАРАНТ производит платеж согласно п. 5.3.4 Договора, ГАРАНТ имеет право воспринимать заявку на продажу ПТ ошибочной. Это влечет за собой возвращение ГАРАНТОМ на Реквизит КРЕДИТОРА WMU, которые поступили согласно п.5.3.3 Договора. При этом ДС считается таким, которое не вступило в силу.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны берут на себя обязательства не разглашать полученные в ходе выполнения Договора ведомости, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Конфиденциальной информацией в данном Договоре признаются ведомости, которые не являются общедоступными (информация о порядке и размерах расчетов между Сторонами, личные данные, предоставленные Стороной, а также другая информация, которая касается данного Договора и дополнений к нему).

6.2. Информация, указанная в п. 6.1, может быть передана третьим лицам только в порядке, установленном законодательством Украины.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае невыполнения ГАРАНТОМ требования согласно п. 4.2 Договора на протяжении трех рабочих дней, он обязан самостоятельно обеспечить реализацию ПТ КРЕДИТОРА в порядке, установленному п. 5.3. Договора.

7.2. КРЕДИТОР самостоятельно несет ответственность за любые противоправные действия по законодательству Украины, совершенные им с использованием Реквизита и/или ПТ.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. ДОГОВОР автоматически датируется датой его акцепта КРЕДИТОРОМ и регистрируется под индивидуальным номером U_______________.

8.2. Документы в электронной форме, составленные с помощью (средствами) Системы (в том числе ДС; Сообщение об уступке ПТ; документы, которые свидетельствуют о праве требования; счета; выписки по Реквизиту; другие документы), подписанные Сторонами их электронными подписями, Стороны признают юридически равнозначными соответствующим документам в простой письменной форме. При этом Сторонами согласовано, что:
- электронной подписью КРЕДИТОРА является указание в соответствующем документе, который должен быть подписан, Средств идентификации КРЕДИТОРА;
- электронной подписью ГАРАНТА является наложение на соответствующий документ простого графического изображения подписи директора ГАРАНТА и печати ГАРАНТА, а также указание в этом документе Реквизита ГАРАНТА и уникального номера из 12 цифр, который был предоставлен ГАРАНТУ при регистрации в Системе.

8.3. Персональные данные КРЕДИТОРА, необходимые ГАРАНТУ для выполнения последним своих обязательств по Договору, предоставляются КРЕДИТОРОМ ГАРАНТУ самостоятельно, в добровольном порядке. Принятием(акцептом) настоящего Договора КРЕДИТОР предоставляет свое согласие на обработку ГАРАНТОМ вышеуказанных персональных данных КРЕДИОРА, при этом ГАРАНТ обязан осуществлять обработку персональных данных КРЕДИТОРА исключительно в рамках взаимодействия Сторон по данному Договору. Также акцептом настоящего Договора КРЕДИТОР подтверждает, что он уведомлен о составе и содержании собранных персональных данных, своих правах, определенных действующим законодательством Украины в сфере персональных данных, цели сбора персональных данных и лицах, которым передаются его персональные данные.

8.4. Все приложения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.5. Данный Договор начинает действовать с момента его акцепта КРЕДИТОРОМ и действует до 31.12.2025г.

8.6. ГАРАНТ досрочно прекращает действие настоящего Договора в одностороннем порядке, если ему станет известно о: - прекращении действия хотя бы одного указанного в п.3.1. Договора документа, заключенного между КРЕДИТОРОМ и администратором/владельцем Системы;
- неверном указании КРЕДИТОРОМ одного или нескольких своих существенных реквизитов, которые идентифицируют его как лицо по законодательству Украины и установлены законодательством Украины как обязательные при заключении данного вида договоров;
- нарушении КРЕДИТОРОМ условий настоящего Договора и/или требований действующего законодательства Украины.